موافقت نامه و شرایط ثبت نام

این پایگاه اینترنتی اطلاعات شخصی متقاضی را ثبت می نماید و به شوراهای اسلامی روستایی به عنوان یک پیشنهاد ارائه می دهد. شورای اسلامی روستا لازم است با در نظر گرفتن درخواست کلیه افراد متقاضی احراز سمت دهیار در روستا نسبت به تعیین دهیار مناسب و متناسب با خواست اهالی روستا اقدام نماید. اطلاعاتی که افراد در این پایگاه اینترنتی ثبت می نمایند در وهله نخست صحیح فرض می گردد و این موارد در اختیار شوراهای اسلامی جهت تصمیم گیری قرار می گردد و پس از تعیین دهیار توسط شورای اسلامی روستا لازم است مدارک مستند توسط متقاضی در مهلت مقرر ارائه گردد.

از آنجا که مطابق بند م ماده 68 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1/3/1375 وظیفه و اختیار شورای اسلامی روستا انتخاب فرد ذیصلاح به عنوان دهیار می باشد و آیین نامه اجرایی قانون مذکور اصلاحی مورخ 27/12/1386 شرایط احراز سمت دهیار به این شرح می باشد:
شرایط احراز سمت دهیاری:

الف-شرایط عمومی:
1-
تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
2-
اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی
3-
داشتن حداقل بیست سال سن
4-
انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت دائم از خدمت
5-
برخورداری از توانایی جسمی و روحی برای انجام کار
6-
نداشتن محکومیت کیفری مؤثر
7-
داشتن حسن شهرت و عدم اعتیاد به مواد مخدر
ب-شرایط اختصاصی :
1-
دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه در کلیه رشته ها برای دهیاری های درجه 1 و2
2-
دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم با گرایش های مشخص شده توسط وزارت کشور برای دهیاری های درجه 3 و 4
تبصره 1: در صورت عدم وجود فرد با تحصیلات فوق دیپلم در این گونه دهیاری ها، شورای اسلامی روستا می تواند با موافقت بخشدار مربوطه ، فردی را با تحصیلات دیپلم با داشتن حداقل دو سال سابقه اجرایی در دستگاههای اجرایی برای تصدی سمت دهیار انتخاب نماید.
3-
دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس با گرایشهای مشخص شده توسط وزارت کشور و حداقل یک سال سابقه کار اجرایی در دستگاههای اجرایی برای دهیاری های درجه 5 و 6

تبصره 2-کسانی که در زمان ارتقای درجه دهیاری از دو به سه و یا از درجه چهار به پنج در سمت دهیار مشغول انجام وظیفه می باشدو از نظر تحصیلات و سوابق کار اجرایی واجد شرایط لازم برای تصدی سمت دهیار در روستای مربوط نمی باشند، تا زمان تصدی سمت دهیار در آن روستا از شرایط تحصیلات و سوابق اجرایی مذکور در این ماده معاف می باشند و انتخاب آنان برای تصدی سمت دهیار در دهیاری های با همان  درجه بلامانع است.
ج- سایر شرایط ج- سایر شرایط:

1-دهیار نمی تواند همزمان عضو هیچ یک از شوراهای اسلامی (موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران-مصوب 1375) باشد.

2-عدم اشتغال همزمان به کار دولتی در زمان تصدی سمت دهیاری های تمام وقت

3-سکونت دهیار در زمان تصدی سمت دهیاری های در جه پنج و شش در محل خدمت الزامی است.

4-گذراندن دوره های آموزشی قبل از خدمت که متناسب با درجه هر دهیاری توسط وزارت کشور تعیین می گردد.


مطابق تبصره ذیل بند م ماده 68 در قانون مذکور عزل دهیار نیز بر اساس تصمیم شورای اسلامی روستا باشد.
وظایف دهیار در ماده 69 قانون یاد شده و اصلاحات بعدی آن در 11 بند مندرج گردیده است که تفصیل آن در ماده 10 اساسنامه دهیاری ها مصوب 21/11/1380  هیئت وزیران در 48 بند آمده است که افراد متقاضی دهیاری لازم است آن را به دقت مطالعه نمایند.
برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان رضوی به نشانی roosقوانین و بخشنامه های مرتبط با امور دهیاری ها) مراجعه نمایید.

. دهیاران به لحاظ نوع فعالیت:

مطابق ماده 45 آئین نامه اجرایی قانون شوراها و تبصره ذیل آن فعالیت دهیار در روستاهای با جمعیت بیش از 1500 نفر تمام وقت می باشد و در روستاهای با درجه 5 و 6 سکونت دهیار در روستای محل خدمت الزامی است و در روستاهای کمتر از 1500 نفر جمعیت دهیار به صورت پاره وقت فعالیت می نمایدجمعیت دهیار به صورت پاره وقت فعالیت می نماید. نکته قابل توجه اینکه دهیار تمام وقت نمی تواند همزمان فعالیت شغلی دیگری داشته باشد.

با ساز و کار قانونی موجود یک فرد می تواند همزمان دهیار بیش از یک روستا با درجه 1 تا 4 باشد که در صورت تأمین شرایط ذیل ایشان نیز به صورت تمام وقت در خدمت دهیاری خواهد بود

. الف) فرد همزمان دهیار دو روستا باشد که مجموع جمعیت آن 1500 نفر می باشد.

ب) فرد همزمان دهیار سه روستا باشد بدون شرط جمعیت

جدای از این ساز و کار در صورت توافق شورای اسلامی بخش و وجود راههای تأمین حقوق برای دهیار امکان انتصاب دهیار در روستاهای با جمعیت کمتر از 1500 نفر جمعیت به صورت تمام وقت وجود دارد.

مدرک تحصیلی دهیاران:
افراد دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم و یا لیسانس در رشته های عمران و معماری، جغرافیا، مدیریت و حسابداری، کشاورزی، حقوق با گرایشهای مختلف از جمله حائزین شرایط برای احراز سمت دهیار محسوب می گردندین شرایط برای احراز سمت دهیار محسوب می گردند. در صورت نبود فرد متقاضی و واجد شرایط با مدارک مذکور بر اساس فهرست ثبت نام شده در این پایگاه اینترنتی شورای اسلامی روستا می تواند با موافقت بخشداری اقدام به انتصاب سایر افراد با شرطهایی که در ماده 49 آیین نامه اجرایی پیشتر بدان اشاره شد اقدام نماید.